GDsport
Jesteś tutaj:  Home » Stopka » Regulamin

KONTAKT

+48 33 816 81 53
biuro[_click_]gdsport.pl

Regulamin sklepu gdsport.pl

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejsza strona gdsport.pl stanowi własność:
Quest Sp. z o.o.
Ul. Grażyńskiego 40c
43-300 Bielsko- Biała
REGON 240817471 
NIP 5472086342

2. Usługi wykonywane przez platformę gdsport.pl polegają na:

 • produkcji i sprzedaży,
 • pośredniczeniu przy zawieraniu umów produkcji i sprzedaży

3. Przedmiotem usług  są przedmioty o cechach oznaczonych indywidualnie przez Zamawiającego w składanym za pośrednictwie platformy zamówieniu, w szczególności kalendarzy, kubków, odzieży i innych gadżetów.


§ 2. Warunki korzystania z platformy:

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które zarejestrowały się na platformie.

Użytkownik platformy, rejestrując się, składa oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, jego akceptacji oraz spełnieniu wymagań, o których mowa w regulaminie.

2. Użytkownik może korzystać z platformy przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę, za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem(komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.

 

3. Platforma gwarantuje bezpieczeństwo świadczonych usług, a w szczególności zapobiega pozyskiwaniu i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione, zgodnie z ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 3. Składanie zamówienia

1. Użytkownik może złożyć zamówienie jako użytkownik zarejestrowany lub z pominięciem rejestracji. Użytkownik niezarejestrowany nie posiada wglądu w historię swoich zamówień, z wyjątkiem otrzymanej korespondencji mailowej. Użytkownicy w celu rejestracji w platformie powinni wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: loginu, adresu e-mail (wraz z jego powtórzeniem), hasła dostępu do swojego konta w platformie (wraz z jego powtórzeniem).

2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i zapisaniu danych tam podanych, Użytkownik otrzyma od gdsport.pl na podany adres poczty elektronicznej link aktywacyjny swojego konta w platformie. Użytkownik tym samym przechodzi na stronę www.gdsport.pl , gdzie po uzupełnieniu swoich osobowych danych teleadresowych, zapisuje tak wprowadzone informacje.

3. W wyniku prawidłowej rejestracji Serwis tworzy dla Użytkownika konto w platformie gdsport.pl, przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po podaniu w na stronie www.gdsport.pl nazwy i hasła (logowanie).

4. Użytkownik jako Zamawiający może dokonywać zakupu towarów uwidocznionych na platformie, może zlecać wykonanie towarów o cechach indywidualnych wg przedstawionych przez siebie projektów, wzorów lub materiałów graficznych, jak również może udostępniać projekty, wzory lub materiały graficzne produktu przesłane przez siebie lub projekty, wzory lub materiały graficzne swego autorstwa do wykorzystania przez innych użytkowników.

5. Udostępniając projekty, wzory lub materiały graficzne  przesłane przez siebie lub projekty,  wzory lub materiały graficzne swojego autorstwa do wykorzystania przez  innych użytkowników, użytkownik wyraża zgodę na poniesienie odpowiedzialności za wszelkie ewentualne naruszenia na skutek tego udostępnienia, praw własności przemysłowej, praw autorskich, praw do wizerunku osób, wykorzystanych w projektach, wzorach lub materiałach, lub innych praw osób trzecich,  i naprawienie wszelkiej wynikłej stąd szkody.

6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, przy czym Użytkownik, będący osobą prawną może  udzielić upoważnienia pracownikom lub innym osobom upoważnionym. Użytkownik jest obowiązany zachować w tajemnicy hasło do logowania.


§ 4. Realizacja zamówienia

1. Produkt zamówiony przesłany zostanie na adres wskazany przez Użytkownika.

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.

3. Użytkownik, wypełniając formularz zamówienia, powinien wskazać chęć otrzymania faktury VAT, potwierdzającej dokonanie transakcji. Standardowo do zakupu dołączany jest paragon.

4. Zamawiający, składając zamówienie, oznaczy sposób dostarczenia Mu produktu, wybierając jedno z poniższych rozwiązań:
    a) przesyłka kurierska – koszt: 20 zł, czas dostawy zwykle 1 dzień.
    b)  odbiór osobisty – koszt: 0 zł


§ 5.  Cena usługi lub produktu i formy płatności

1. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki (patrz § 4 pkt 4), jak również ewentualnych opłat celnych, które są podawane osobno.

2. Ceną produktu wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie internetowej platformy www.gdsport.pl w chwili składania zamówienia.

3. Użytkownik dokonuje płatności z góry za pośrednictwem portalu internetowego www.payu.pl


§ 6. Odstąpienie od umowy

Użytkownik, będący osobą fizyczną nie dokonujący zakupu w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (Konsument), w przypadku, gdy nie złożył zamówienia produktu na podstawie przesłanych przez siebie wzorów, projektów lub materiałów graficznych, w ciągu 14 dni od otrzymania zakupionego towaru może odstąpić  od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie drogą listową (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).


§ 7.  Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje, dotyczących produktów lub usług, świadczonych przez platformę gdsport.pl poprzez zgłoszenie pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Quest, ul. Grażyńskiego 40 C, 43-300 Bielsko-Biała bądź elektronicznie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@gdsport.pl.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres  email) oraz opis zdarzenia będącego Przyczyną reklamacji. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).

 

3. Termin zgłoszenia reklamacji nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, które są naliczane od dnia dostarczenia towaru. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. W przypadku dokonania zgłoszenia w dniu wolnym, okres 7 dni liczony jest od kolejnego dnia roboczego, który nastąpił po wolnym dniu.


4. W przypadku, gdy wzór, projekt lub inny materiał graficzny dostarczony przez Użytkownika, zamawiającego oznaczony produkt, nie spełnia wymagań niezbędnych do prawidłowego wykonania świadczenia, platforma gdsport.pl zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Użytkownika poprzez wyświetlenie informacji.

5. Jeśli Użytkownik pomimo informacji decyduje się na kontynuowanie zamówienia, przyjmuje się, że wyraża zgodę na ewentualną złą jakość produktu, która w tym wypadku jest zgodna z zawartą przez strony umową i nie stanowi wady produktu.

6. Nie zostaną uwzględnione reklamacje, dotyczące wad, powstałych wskutek niewłaściwego używania produktu, uszkodzenia mechanicznego oraz naturalnego zużycia produktu.


§ 8. Postanowienia końcowe

1. Przed dokonaniem wszelkich zmian niniejszego Regulaminu gdsport.pl poinformuje Użytkowników drogą elektroniczną o zamierzonych zmianach na podane przy rejestracji adresy e-mail.

2. Użytkownik, akceptując zapisy niniejszego regulaminu, oświadcza, że:

2.1 Posiada wszelkie prawa do dołączonych do zamówienia wzorów, projektów, materiałów, form graficznych.

2.2 Dołączone do zamówienia wzory, projekty, materiały, formy graficzne nie zawierają treści niezgodnych z obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej prawem.

2.3 Wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie dla celów realizacji zamówień oraz udostępniania na platformie danych osobowych, wprowadzonych do formularzy, dostępnych na stronach gdsport.pl lub w toku rejestracji.

2.4 Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Grupy Quest sp. z o.o. i przetwarzanie danych użytkownika dla celów marketingowych.

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 

 1. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np. numery sesji). 
   
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest: operator Quest Sp. z o.o., Ul. Grażyńskiego 40c, 43-300 Bielsko- Biała, Polska; współpracujące firmy usługowe/reklamowe (tzw."Cookies" podmiotów zewnętrznych). 

   
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu oraz zapewnienia działanie wszystkich funkcji Serwisu; dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   
 4. W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies), "stałe" (persistent cookies) oraz "podmiotów zewnętrznych" (third parties cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. "Cookies" podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. map umieszczanych na stronie, wtyczek społecznościowych itp.) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Informacjami zawartymi w "Cookies" podmiotów zewnętrznych zarządza dany podmiot zewnętrzny, który je ustawił, zgodnie ze swoją polityką prywatności.
   
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu czy pliki cookies służące do utrzymywania sesji użytkownika; "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
   
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
   
 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.
WRÓĆwróć
copyrights © 2024 GDSPORT